Έχετε δημιουργική σκέψη; Σας αρέσει να μοιράζεστε τις γνώσεις σας και να διευρύνετε τους ορίζοντές σας; Αν ναι, τότε το People & Ideas είναι για σας. Μπορείτε απλώς να γίνετε αναγνώστης του ή να κάνετε ένα παραπάνω βήμα: να γίνετε επιμελητής περιεχομένου ή δημιουργός περιεχομένου. Έτσι παρακολουθείτε, δημιουργείτε, βιώνετε και μεταδίδετε την μάθηση αεί διδασκόμενοι προς όφελος όλων.

2 (μουσεία) + 3 (υποδηματοποιοί) = 3 εκθέσεις

Ένας υποδηματοποιός φτιάχνει τα γοβάκια της στέψης της βα­σί­λισ­σας Ελι­σάβετ (1953). Ο άλλος, γίνεται πα­γκο­σμίως γνω­στός μέσω ενός αμε­ρι­κά­νικου σήριαλ. Ο τρίτος, συ­μπλη­ρώνει το ντύσιμο αλλοδαπών, εσχάτως και ημεδαπών κυριών του θε­ά­μα­τος. Δύο μουσεία διοργανώνουν τρεις εκθέσεις για να παρουσιάσουν και να τιμήσουν το έργο των τριών αυτών αν­θρώπων. Η ίδια η διορ­γά­νω­ση τους α­πο­­τυ­πώ­νει το μου­σειακό ενδια­φέ­ρον για τα ιδιαί­τε­ρα αυτά αντικείμενα (τα οποία συνήθως αποτελούν τμή­μα­τα άλλων εκθέσεων) και δείχνει ότι τα μουσεία προσπαθούν να αντα­πο­­κρί­νο­νται στις ανάγκες διαφόρων ομάδων κοινού.

Η πρώτη έκθεση παρουσιάσθηκε στο Design Museum του Λονδίνου (Μάρτιος-Μάιος) του 2003 και αφορούσε το έργο του τσεχο-ισπανού Manolo Blahnik.

Η δεύτερη έκθεση παρουσιάζεται (01-05/09-07/2012) στο ίδιο μουσείο και αφορά στον Christian Louboutin.

Η αφή­γηση κινείται με θε­ματικό άξονα και είναι βασισμένη στην θεώ­ρη­ση του καλλιτέχνη ότι «every woman wants to be a showgirl». Μέσω διακοσίων και πλέον ζευγαριών τα οποία λει­τουργούν ως μεμονωμένα α­ντι­κεί­μενα, παρουσιάζεται η εικοσαετής παρουσία του στο χώρο της μόδας .

Η τρίτη έκθεση (09-05-2012/07-04-2013) στήθηκε στο Bata Shoe Museum στο Τορόντο και παρουσιάζει το έργο του Γάλ­λου Roger Vivier. Πρόκειται για ένα σπάνιο μονοθεματικό μουσείο που περιέχει 13.000 αντικείμενα και το αρχιτε­κτο­νικό του σχέδιο θυμίζει κουτί υπο­δη­μάτων.

Παρουσιάζονται αντικείμενα της συλλογής του μουσείου και δά­νεια από παγκοσμίου φήμης ιδρύματα, όπως το Μητροπολιτικό Μουσείο Τέ­χνης, το Ledermuseum και το Roger Vivier. Η διάταξη αντικατοπτρίζει τον υπότιτλο της έκ­θε­σης Roger Vivier: «Process to perfection» και εκτείνεται σε δύο χώρους. Στον έναν οι επισκέπτες παρακολουθούν τη διαδι­κα­σία σχεδιασμού και παραγωγής και στον άλλον κα­λούνται να εκτιμήσουν την τέχνη του μέσω των πρω­­­τοποριακών υπο­δη­μά­των με την πλούσια διακόσμηση. Λόγω της ευ­πά­θειας κάποιων δειγμάτων κάθε τρεις μήνες θα υπάρχουν αλ­λαγές, με αποτέ­λε­σμα οι επισκέπτες να έχουν τη δυ­να­τότητα να δουν αρκετά από τα έργα του καλλιτέχνη.

 

Ο Manolo Blahnik (1942-), γεννήθηκε στα Κανάρια Νησιά από Τσέχο πα­­τέρα και μητέρα Ισπα­νίδα. Μεγάλωσε σε μια μπανανοφυτεία δίπλα στη θάλασσα με μεγάλη οικονομική άνεση και κατ΄οίκον εκπαίδευση. Προοριζόταν για δι­πλωμάτης, πήγε στη Γε­νεύη να σπου­δάσει Νομικά αλλά άλλαξε γνώμη και στρά­φηκε στη Λογοτεχνία και στην Αρ­χι­τε­κτονική. Σπουδές τις ο­ποί­ες επίσης παρά­τησε και πήγε να σπουδάσει Τέχνη στο Παρίσι. Στη συ­νέ­χεια αποφάσισε να σχε­διά­ζει υ­πο­δή­ματα ό­πως τον προ­έ­τρε­ψε η Αμε­ρι­κα­νί­δα διευθύντρια της Vogue. Στο πέ­ρασμα του χρό­νου και ενώ σχεδίαζε υ­ποδήματα για ανδρικές συλλογές παρακολούθησε και έ­μαθε όλα τα στάδια παραγωγής υποδημάτων. Η γνώση αυτή παράλ­λη­λα με τις γνώ­σεις Τέχνης, Αρχιτεκτονικής και Λογοτεχνίας του έδωσαν έναν χα­ρα­κτήρα ανθρώπου του πο­λιτισμού περισσότερο παρά τεχνίτη.

Τα απο­τε­λέ­σματα αυτής της πο­λυ­σχι­δούς δρα­στη­ριό­τη­τας είναι υποδήματα υψηλής ποιότητας και εξαι­ρε­τι­κού σχεδιασμού τα γνωστά και ως «Manolo’s».

 

Ο Christian Louboutin (1963-), γεννήθηκε στο Παρίσι. Παιδί επι­πλο­ποιού και νοικοκυράς, έ­ζησε την ατίθαση νιότη του εκτός σπιτιού και μα­κριά από το σχολείο. Οι παρέες και οι εμ­πει­ρίες του γεν­νή­θη­καν μέσα στον κόσμο του θεάματος και της μόδας. Οι επιρροές του κόσμου αυτού γίνονται φανερές στα εκ­κε­­ντρικά και πολύ συχνά πομπώδη σχέ­διά του. Ένα μικρής διάρκειας πέρασμά του από την Academie d’art Ro­a­de­rer και η εργασία του ως βοηθός των κο­ρι­τσιών των «Folies Bergeres», τον έ­καναν να στραφεί στη δημιουργία των διάσημων υ­πο­δη­μάτων με την χα­ρα­κτη­ρι­στι­κή ψηλή κόκ­κι­νη (Pantone 18 Chinese red) σό­λα.

Τα υποδήματα του Christian Lou­bou­tin, έχουν μεγάλη α­πήχηση στον κόσμο του θεάματος και είναι εναρ­μο­­νι­­σμένα με την αι­σθη­­τι­κή και την ανάγκη για υπερβολή που τον χαρακτηρίζει.

Ο Roger Vivier (1907-1998), γεννήθηκε στο Παρίσι. Σπούδασε Γλυπτική στην l’ Ecole des Beaux Arts και εργάσθηκε ως σχεδιαστής με ειδίκευση στα υποδήματα. Η αγάπη του για την Τέχνη έ­δω­σε στα έργα του την πλα­στική μορφή των γλυπτών και στον ίδιο το προ­σω­νύ­μιο ο «Fra­­go­nard» των υπο­δη­μά­των. Εργάστηκε επί μια δεκαετία (1953-1963) για τον οίκο DIOR και στη συνέχεια απέ­κτησε τον δικό του οίκο. Ήταν εκείνος ο οποίος έ­φ­τια­ξε τα υ­πο­­­δή­ματα για τη στέ­ψη της βασίλισσας Ελισάβετ (1953) και στο πε­λα­τολόγιό του υ­πήρ­χαν ο­νόματα πολλών μελών βασιλικών οίκων της εποχής.

Ο Roger Vivier δούλεψε πάνω στην εξέλιξη του τακουνιού «στιλέτο», (μια δόξα που τη μοιράζεται με τον Salvatore Ferragamo). Επίσης, δημιούργησε το τα­κούνι που μοιάζει με κόμμα και την ψηλή μπότα, αυτήν που εκτείνεται πάνω από το γό­νατο.

Το ψηλό τακούνι προϋπήρχε ήδη από τον Β’ Παγκόσμιο πό­λεμο, αλλά αυτό που αναζητούσαν οι κατασκευαστές ήταν με­γα­λύτερη σταθερότητα από αυτήν που έδινε το ξύλινο τακούνι. Η συμβολή του Roger Vivier ήταν η χρήση του ατσαλιού, αυτή που έδωσε το αποτέλεσμα, το οποίο η αγορά ονομάζει «στιλέτο».

Ο σχε­δια­σμός του υπήρξε ρι­ζο­σπα­στι­­κός για την εποχή (΄60, ’70) και ανέτρεψε πολλούς κανόνες της. Οι κοι­νωνικές αναταραχές προκάλεσαν και συ­νοδεύτηκαν από αλ­λα­γές, μεταξύ άλλων, στον τρόπο ένδυσης και υπό­δη­σης και απο­τυ­πώ­θηκαν στο έργο του. Τα σχέδιά του δέχθηκαν επιρ­ροές, μεταξύ άλλων, από τη Φύση, τη Λογοτεχνία και την Ιστορία. Τα υ­φά­σματα, τα χρώματα, οι ημιπολύτιμοι λίθοι που χρησι­μο­ποι­ούσε έδιναν στα έργα μια όψη παραμυθένια.

Xρήσιμες πληροφορίες

Το νούμερο των υποδημάτων μας είναι κάτι που δεν αλλάζει στο μεγα­λύ­τερο τμήμα της ζωής μας.

Οι άνδρες, αναπτύσσουν μια σχέση περίπου φιλική με τα υποδήματά τους. Οι γυναίκες αντίθετα, καταναλώνουν το πάθος τους αγοράζοντας ακόμη ένα ζευγάρι.

Για τα υποδήματα της αρχαίας ελλάδας διαβάστε εδώ

Τα πρώτα πιο σύγχρονα υποδήματα φτιάχτηκαν το 1310 στη Βενετία σε ξεχωριστό πα­τρόν για κάθε πόδι. Το 1377 ένας τεχνίτης στη Γαλλία έφτιαξε ένα ζευγάρι ψηλοτάκουνους πάτους για προ­στα­σία από τα νερά. Σε αρχικό στάδιο τα τακούνια αυτά ή­σαν αποσπώμενα και εί­χαν τη δυνα­τό­τητα να προσαρμόζονται σε πα­ρα­πάνω από ένα ζεύγη υποδημάτων.

Ο πρώτος Aμερικανός κατασκευαστής ήταν ευρωπαϊκής καταγωγής και δη­μιούργησε το ερ­γα­στήριο του στη Μασαχουσέτη το 1629. Στο τέλος του 16ου αιώνα η βασίλισσα Ελισάβετ ανέδειξε, μέχρι υ­περ­βο­λής, τα υπο­δή­μα­τα ως σημαντικό μέρος της γυναικείας ενδυμασίας.

Η βιομηχανική επανάσταση (1760-1840), βοήθησε τα μικρά εργαστήρια να εξε­λι­χθούν σε μονάδες πα­ρα­γω­γής. Η κατασκευή υποδημάτων εξε­λί­χθη­κε στο πέρασμα του χρόνου αξιο­ποι­ώ­ντας τις εφευ­ρέ­σεις υλικών και τεχνικών. Ακόμη και σήμερα εκτός από τις μεγάλες μονάδες πα­ρα­γωγής (ευτυχώς) συ­να­ντάμε και μικρές μονάδες οι οποίες παρέχουν υψηλής ποιότητας υπο­δή­μα­τα.

Υ.Γ.: Για το άρθρο προτιμήθηκε η λέξη «υπόδημα» γιατί είναι δηλωτική της θέσης του αντικειμένου και εύηχη.

Σχολιάστε το άρθρο

 • ΜΙνα Καραγιάννη

  Ενα video από το making of και το launch της έκθεσης για τον Christian Louboutin.

  • Φαίδρα Σίμιτσεκ

   Μετά από αυτό και όσα λες στο άρθρο σου, μου φαίνεται ότι θα γίνω δεύτερη Ιmelda Marcos…
   Άσχετο: αναρωτιέμαι αν αυτά τα συγκεκριμένα παπούτσια με το 20ποντό τακούνι είναι αναπαυτικά σαν παντόφλα.

   • Μινα Καραγιαννη

    Φυσικα και δεν ειναι αναπαυτικα. Ο Louboutin δεν ενδιαφερεται για την ανεση, το εχει δηλωσει κιολας.

  • Φαίδρα Σίμιτσεκ

   Χαχαχα «Louboutin’s heels are known for their iconic shiny red soles, but they are famous for their stratospheric heights»

 • Λητώ Σεϊζάνη

  Πολύ ενδιαφέρον το άρθρο. Πραγματικά, ορισμένα είναι έργα τέχνης.

 • Πολύ ενδιαφέρον! Ωραία είναι όταν μαθαίνεις κάτι πάρα πάνω γι’αυτά που ξέρεις ως «φίρμες».
  Διαμάντια στις σόλες, έχει βάλει κανείς;

 • Λητώ Σεϊζάνη

  Δεν ξέρω για διαμάντια. Θυμάμαι όμως χρυσόψαρα μέσα σε τακούνια-γυάλες.

 • Υπάρχει πράγματι τεράστια ποικιλία στα σχέδια και στις ποιότητες όσο αφορά το παπούτσι και είναι αντικείμενο fétiche, αλλά τίθεται επίσης το θέμα της μόδας και σε ποιό βαθμό «πρέπει» να την ακολουθήσουμε? Ειδικά όταν απειλείται η υγεία μας. Στο βίντεο της «Scary beautiful», η Leanie van der Vyver κάνει την υπέρβαση όταν σπρώχνει στα άκρα του αδύνατου η σχέση design/ανθρώπινο σώμα. Η φαντασία δεν έχει όρια, αντίθετα με το σώμα μας.

Αφήστε ένα σχόλιο

Σας άρεσε το άρθρο; Πείτε μας τη γνώμη σας.